2015 er i ferd med å gå over i historien og Borg Plast-Net takker alle for innsatsen i løpet av av året. Aktiviteten i nettverket har vært god og mye har skjedd. Vi ser eksempler på at bedrifter jobber tettere sammen, deler kompetanse, går sammen om opplæring og gjennomfører felles prosjekter. Et godt eksempel på dette er Plastiretur sammen med Østfoldforskning hvor forprosjektet nylig ble avsluttet. Spesielt er det kompositt bedriftene som har vært og er aktive i 2015. Etableringen av BPN CG har vært en suksess og det er spennende å følge utviklingen videre for denne gruppa. www. bpn-c-g.no

Strategiplan. I løpet av høsten 2015 har styret jobbet aktivt med en ny strategisk plan.  Denne planen er nå vedtatt og er en videreføring av arbeidet som er gjort tidligere, men innfører også noe nytt. Ambisjonsnivået er høyt og styret vil jobbe mer med innføringen av planen i tiden som kommer. Ny visjon er at “Bedriftene og medlemmene skal gjennom deltakelse i Borg Plast-Net få en bedre utvikling enn det de gjør ved å stå alene”. Med andre ord - tydelig krav til oss som forening! Mer om dette kommer.

Medlems undersøkelsen. I høst gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant medlemmene og kort fortalt er resultatet som følger: JA til tekniske og fremtidsrettede foredrag, studieturer, bedriftspresentasjoner, felles messe deltakelse, mer samarbeid med HiØ, samarbeid mellom medlemmene. NEI til kurs og foredrag innen bedriftsledelse. De fleste ønsker at møtene skal skje på ettermiddagen og en gang i halvåret. Når det gjaldt tid og sted var det like stor interesse for Fredrikstad sentrum, hos nettverkets medlemmer og besøk hos andre eksterne bedrifter. Alle sa dessuten at BPN møtene var et hyggelig møtested.

Kurs og opplæring. Gjennom spørreundersøkelsen kom det tydelig frem at det er et ønske om et kurs innen verktøy - konstruksjon og fremstilling. I tillegg kommer nye trender og teknikker innen feltet. Hvor langt og omfattende et slikt kurs skal være er foreløpig ikke avklart. Vi mottar gjerne innspill og ønsker å komme i gang med et slikt kurs i første halvdel av 2016 dersom interessen er stor nok. Ta kontakt om dette!

15 års jubileumsbok. Boka er nå ferdig og finnes foreløpig i pdf formatet. Det vil si at det ikke er laget noen trykt versjon enda. Det jobbes nå med alternativer for dette. Som tidligere nevntser for oss en annonsering som hjelp til å delvis dekke disse trykke kostnadene. En sum på kr. 1500,- pr annonse ble nevnt i forrige info. Undertegnede kan kontaktes for de som ønsker en slik - eller så tar vi kontakt med dere.

Ny web side kommer umiddelbart på nyåret. Målet er at denne skal ha en mer kommersiell karakter i tillegg til å være en informasjonskanal. Mer info kommer.

Da gjenstår det å ønske alle en riktig God Jul og det beste for 2016! Neste medlemsmøte blir årsmøte som foregår den “tredjeitredjeklokkatre” dvs 3.3.2016 kl 15:00 på Handelen og Ind. hus i Fredrikstad.

Med vennlig hilsen fra Styret i BPN vedjon.hermansen@icloud.com (tel. 94 81 31 71)